Samenwerken aan LOB

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) is een aangelegenheid van alle partijen in de onderwijsketen: scholen, MBO- en HO-instellingen. Veel onderwijsorganisaties hebben initiatieven ontwikkeld om de doorstroom van elke onderwijssector naar het vervolgonderwijs te verbeteren.  

Voortgezet onderwijs

Naast ons eigen project ‘Stimulering LOB’ van de VO-raad, zijn in het VO nog een aantal andere onderwijsorganisaties actief bezig met loopbaanoriëntatie en -begeleiding.

Decanenverenigingen NVS-NVL en VvSL

De meeste decanen zijn lid van één van de decanenverenigingen. Zie ook de pagina over decanenverenigingen en het kennisbank artikel onder het thema 'Professionaliseren’.

Stichting Platforms VMBO

In het schooljaar 2010-2011 heeft de Stichting Platforms VMBO een training Loopbaanreflectiegesprekken verzorgd. Onder leiding van Marinka Kuijpers hebben 200 docenten van 25 scholen geleerd hoe zij reflectiegesprekken met leerlingen kunnen voeren en hoe ze van hun LOB-activiteiten één doorlopende leerlijn kunnen maken. Het verslag van deze training bevat veel voorbeeldopdrachten.

AOC Raad

De AOC’s zetten in het kader van het Masterplan Kwaliteit vmbo-groen gezamenlijk in op de versterking van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). De VO-raad, MBO-raad en SPV organiseren gezamenlijk verschillende trajecten. De AOC’s hebben in het kader van de versterking van de kwaliteit van het vmbo en de doorstroom naar mbo-groen echter ook eigen groene ambities geformuleerd die aan LOB verbonden kunnen worden. In het najaar van 2012 verzamelt de AOC Raad voorbeelden van Good Practices voor de doorstroom van vmbo-groen naar mbo-groen.

DeDecaan.net

Dedecaan,net is een landelijk online platform waarop informatie over studie- en beroepskeuze gepresenteerd en uitgewisseld wordt, opinies en nieuwsberichten verschijnen en discussies gevoerd worden. Vele honderden middelbare scholen maken met een eigen keuzesite van DeDecaan.net deel uit van het platform. http://www.dedecaan.net/

Havisten Competent en Technasia

Havisten Competent (HaCo) is een samenwerkingsverband tussen meerdere havo-scholen. Samen hebben zij een lespakket en een aantal methoden ontwikkeld die ervoor zorgen dat havisten in klas 3, 4 en 5 gestimuleerd worden competenties te ontwikkelen die de overgang naar het hbo vergemakkelijken. In 2011/12 is LOB een belangrijk aandachtspunt.

Een ander initiatief zijn de Technasia, een onderwijsstroom voor havo en vwo. Onder de slagzin ‘een formule voor beter bèta-onderwijs’ integreert het technasium reële ontwerp- en onderzoeksopdrachten uit bedrijfsleven en de onderzoekswereld in het schoolvak O&O (Onderzoek en Ontwerpen). Dit wordt aangeboden vanaf de brugklas tot en met het centraal examen.

Jet-Net

Het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland is een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid. Doel is havo/vwo-leerlingen een reëel beeld te geven van bèta en technologie en hen te interesseren voor een bètatechnische vervolgopleiding. Zij stellen onder andere lessen van bedrijven beschikbaar.

VHTO

Het Landelijk Expertisebureau meisjes/vrouwen in bèta/techniek zet zich in om de participatie van meisjes en vrouwen aan de wereld van bètawetenschappen, techniek en ICT te vergroten. Ook spant VHTO zich in om vrouwen op de arbeidsmarkt in deze branches te behouden.

Middelbaar beroepsonderwijs

Project stimulering LOB in het MBO

Het MBO kent een LOB-stimuleringsproject dat vergelijkbaar is met het project van de VO-raad. Doelstelling van het project is om het studiesucces te verhogen en studenten goed inzicht te geven in de eigen talenten, kwaliteiten en mogelijkheden, zodat zij weloverwogen keuzes kunnen maken voor een vervolgopleiding of beroep. Het project heeft een digitale toolbox opgeleverd met allerlei publicaties, aanbevelingen en praktijkvoorbeelden.

Stichting SBB en Skills Netherlands zijn partners in dit project.

Hoger onderwijs

Aansluitingsplatform VSNU

De VSNU wil een goede aansluiting tussen het vwo en wo bevorderen en streeft naar duurzame samenwerking tussen het voortgezet onderwijs en de universiteiten. De VSNU werkt hiervoor samen met het platform van aansluitingscoördinatoren van de universiteiten en onderhoudt contacten met stakeholders uit het voortgezet onderwijs. De aansluiting tussen vwo en wo is één van de actiepunten van het strategisch programma studiesucces.

LICA

Het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum Aansluiting hbo  richt zich op de versterking van de ketenverantwoordelijkheid in het hbo en organiseert activiteiten die de instroom en doorstroom ondersteunen. De deelnemende hogescholen vormen een ‘community of practice’ en leveren hier een actieve bijdrage aan. In het LICA delen de hogescholen  informatie en ervaringen, werken standpunten uit, doen onderzoek en zorgen voor professionalisering.

SURFfoundation

SURF heeft in 2011 het programma ‘Nationaal Actieplan e-Learning’ afgerond. Dit programma richtte zich op het verbeteren van instroom, doorstroom, rendement en kwaliteit van het hoger onderwijs, met de inzet van ICT. Met behulp van subsidiegelden hebben universiteiten en hogescholen hier succesvolle innovaties die op kleine schaal beschikbaar waren, verder ontwikkeld en opgeschaald. De resultaten zijn beschikbaar via een projectendatabase. Interessant uit LOB-oogpunt zijn bijvoorbeeld deze projecten:

  • Aansluitingsmodule studievaardigheden waarin leerlingen kunnen kennismaken met wetenschappelijk onderwijs;
  • Zwaluwstaart waarin aankomende pabo-studenten zich een beeld kunnen vormen van het beroep en de opleiding en hun eigen competenties, met behulp van digitale instrumenten;
  • Kies Actief waarin leerlingen met behulp van een digitale competentiewijzer kunnen bepalen of een studie aansluit bij hun interesses en competenties.

Studiekeuze123

Studiekeuze123 verzorgt een website die onafhankelijke en betrouwbare studiekeuzeinformatie over het hoger onderwijs biedt zonder dat commerciële belangen een rol spelen. Door scholieren de mogelijkheid te bieden opleidingen te vergelijken, kunnen zij betere keuzes maken ten aanzien van hun vervolgstudie.
De Stichting Studiekeuze123 is partner van het project Stimulering LOB bij het organiseren van de jaarlijkse studiekeuzeconferentie.