LOB leerlijn Mentorbetrokkenheid afdeling VMBO TL

LOB leerlijn Beatrix College Mentorbetrokkenheid afdeling VMBO TL

In leerjaar 2TL starten we met een teamvergadering, waarin alle projecten en belangrijke data worden doorgenomen. Het overleg met de mentoren over het LOB wordt in de jaarplanning vastgelegd:
- Projectweek LOB
- Start met digitale LOB methode
- Ouderavond met als thema Sectorkeuze
- Gesprekken met de decaan/decaan in de klas
- Sectordag

Decaan en mentoren verzorgen samen de projectweek LOB, waarin “Wie ben ik?” “Wat kan ik?” “Wat wil ik?” centraal staat. De start van de digitale LOB methode wordt opgestart door de decaan. De mentor is hierbij wel aanwezig. Het stappenplan binnen de methode wordt in de jaarplanning vastgelegd en de stappen worden door de mentor verder verzorgd. De decaan begeleidt daar waar nodig.
De ouderavond met als thema Sectorkeuze wordt door de decaan verzorgd. Ook hier zijn de mentoren aanwezig. Na afloop kunnen ouders meteen vragen stellen of een afspraak maken voor de sectorkeuze van hun kind. De decaan zal in de week na de ouderavond nog in de klas komen om de informatie die ouders hebben gehad ook aan leerlingen te geven. Na het maken van de sectorkeuze is er voor 2TL nog een sectordag. We verzorgen de dag met het bezoeken van een bedrijf dat aan de sectorkeuze van de leerling gekoppeld is. Mentoren (en ouders) begeleiden de leerlingen op deze dag. De sectordag valt op de landelijke dag “Meiden en techniek”. De decaan zal deze groep leerlingen begeleiden. De mentor is en blijft het eerste aanspreekpunt voor leerlingen in het traject sectorkeuze.

Leerjaar 3TL: Ook hier worden de afspraken, net al in 2TL, vastgelegd in het jaarrooster. We starten het jaar met een bezoek aan de klassen door de decaan. Aan het begin van het jaar zijn er 2 grote activiteiten op het gebied van LOB. Daarna volgen nog een ouderavond in het teken van de definitieve sectorkeuze en projectonderwijs.
- VMBO infoavonden
- Opleidingenmarkt ZIEN DOEN BELEVEN
- Digitale LOB methode
- Ouderavond sectorkeuze
- Gesprekken met decaan
- Projectonderwijs

De infoavonden worden verzorgd door de MBO scholen in de omgeving. In de avonduren kunnen leerlingen en ouders een voorlichting krijgen over een opleiding. Mentoren en schoolleiding zorgen hier voor de ontvangst van de leerlingen en het aftekenen van het formulier van de leerlingen. Er is direct een lijn tussen leerling en mentor. Na afloop van de voorlichting kan de mentor meteen vragen stellen over de voorlichting. Een ander voordeel is dat er contact is tussen mentor en ouder(s).
De opleidingenmarkt is binnen de eigen school. De decaan heeft de markt neergezet. De uitvoering is op een zaterdag en daar zijn de mentoren uit klas 3TL allemaal bij. Het is een verplichte activiteit. Het blijkt voor ouders en leerlingen een waardevolle activiteit te zijn. Hier worden meteen de open dagen en meeloopdagen door MBO scholen gepresenteerd.
Er wordt samen met decaan en mentor een start gemaakt met de digitale LOB methode. Stap 1 doet de decaan. De verdere stappen worden door de mentor begeleid in de mentorlessen. Daar waar een mentor extra ondersteuning nodig heeft, zal de decaan er zijn om die ondersteuning te bieden.
De ouderavond betreffende de sectorkeuze wordt door decaan en teamleider verzorgd. Mentoren zijn op die avond aanwezig. Net als in klas 2TL worden hier meteen na afloop afspraken gemaakt voor gesprekken of de ouder kan de mentor direct spreken.
De week na de ouderavond zal de decaan ook in de mentorlessen komen om de informatie over de sectorkeuze met de leerlingen te bespreken.
Voor leerlingen die binnen een gekozen definitieve sector er goed gemiddeld voor staan, kunnen deelnemen aan projectonderwijs op een MBO school. Dit is een project van een aantal middagen met afsluiting van een presentatie/evenement.

Leerjaar 4TL:
Aan het begin van het schooljaar is er een algemene ouderavond waar het LOB en de keuze voor de MBO school óf doorstroom naar Havo centraal staat. Dit wordt verzorgd door de teamleider en de decaan. De mentoren sturen in dit leerjaar vooral aan op de open dagen, meeloopdagen en het tijdig aanmelden. De leerlingen die echt ‘vastlopen’ in hun studiekeuze komen op gesprek bij de decaan. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt en naar de mentor gestuurd.

Alle activiteiten van leerlingen die op het gebied van LOB gedaan worden, worden in het leerlingvolgsysteem ingevoerd. Het LOB is een examenonderdeel. Het dossier van de leerling kan aan het einde van de schoolloopbaan worden geprint en mogelijk meegenomen worden naar de intake van de MBO opleiding.