Evaluatie 2013 - 2014

16 maart 2015

Evaluatie

Van uitgevoerde deelprojecten van het project Stimulering LOB, 2013-2014

In 2013 en 2014 zijn door het project Stimulering LOB van de VO-raad verschillende projecten en activiteiten uitgevoerd. Deze projecten zijn geëvalueerd aan de hand van vragenlijsten, inter­views en verslagen. Voor een deel voerde de VO-raad deze evaluaties zelf uit, voor een deel gaf zij Oberon daartoe opdracht.

Het doel van de evaluaties was om in beeld te brengen in hoeverre de beoogde resultaatverwach­tingen zijn gerealiseerd. Deze resultaatverwachtingen staan in het ‘Jaarplan 2014 Programma Stimulering LOB’, en volgen uit de zeven algemene doelen van het project Stimulering LOB, zie bijlage 1. In de evaluaties stonden de volgende twee onderzoeksvragen centraal:

1) Zijn de projecten uitgevoerd zoals gepland, en met welk resultaat?

2) In hoeverre heeft het deelproject bijgedragen aan de geformuleerde resultaatverwachtingen en – voor zover dit vast te stellen is – aan de beoogde opbrengsten en resultaten van het project Stimulering LOB als geheel?

 

Vervolgens heeft Oberon voor alle LOB-projecten en –activiteiten op basis van die evaluaties sa­menvattingen opgesteld.

Hieronder staan de samenvattingen van de uitgevoerde evaluaties. Het gaat om de volgende pro­jecten en activiteiten:

3) Klankbordbijeenkomsten – evaluatie door Oberon

4) Online leergang - evaluatie door Oberon

5) Schoolleidersbijeenkomsten – evaluatie door Oberon

6) Stimulering en begeleiding ‘stille scholen’ - evaluatie door Oberon

7) Inzet ambassadeurs - evaluatie door Oberon

8) Studiereis naar Engeland –evaluatie door VO-raad

9) Bijeenkomst doorstroomcijfers - evaluatie door VO-raad

10) Bijeenkomst samenwerking vo-ho - evaluatie door VO-raad

 

Je kan hier de gehele evaluatie downloaden: